fbpx

Business

Social hållbarhet är alltid en bra investering. Som avkastning kommer du få en förbättrad arbetsmiljö, medarbetare som mår bättre och har färre sjukdagar och minskade kostnader relaterat till rekrytering och sjukdagar. Vilket leder till förbättrat ekonomiskt resultat. Med rätt fokus kan du få upp till 20 gånger insatsen tillbaka i pengar (räknat på både förlorad arbetstid och avgift för konsult)

NjutaMera kan med sin bredd och bas i positiv psykologi jobba med att bygga en socialt hållbar arbetsmiljö från fler håll. Dels genom att jobba med individen eller gruppen, dels genom att jobba med ledarutveckling eller grupputveckling. Eller så kan vi vara en helhetsleverantör av socialt hållbar förändring.

Perfect Quotes

 • Med handfasta råd, information och aha-upplevelser tar Kristina med oss på en spännande resa. Efter en god lunch och en trevlig stund tillsammans med andra har jag fått nya verktyg och insikter som gör det ganska lätt att ta nästa steg. Kristina upprepar; Vad tänker du göra med den här informationen? Tankar väcks och beslut tas där och då – frågan väcker drivkraften – och så plötsligt har jag tagit första steget mot förändring! Lotta, föreläsningsdeltagare

Företagscoaching

Företagscoaching ger fördelar på flera olika nivåer i organisationen. På ledningsnivå, chefsnivå och arbetslagsnivå har coaching klara fördelar när det kommer till utmaningar som förändringar och till ökad produktion.

Genom att investera i gruppcoaching i företaget får man fördelar som (Källa Miller och Rollnick):

 • Ökad autonomi hos deltagarna, man blir säkrare i sig själv och gruppen
 • Klarare målbild som kan omsättas i alla nivåer av organisationen
 • Handling baserad på inre motivation, vilket ger en lättare förändring
 • Stark grupp baserad på gemenskap och kompletterande kunskaper
 • Mindre övergång mellan före och efter en förändring

Genom forskning följer våra coacher med i förändringsarbetet, från planering till genomförande och uppföljning efter förändringen. Deltagarna på coachingen har i den största meningen kunskapen att genomföra en förändring själva, men är sällan medvetna om sina förmågor. Här kan en coach stötta och stärka den kunskapen som gruppen redan har (från appreciative aquiry).

Ledarskapsutveckling (Kurs och coachning)

Genom att systematiskt jobba mot att ledarna själva ska skapa en mer positiv arbetsmiljö präglad av gemenskap, kommer detta ge starka ledare, och medarbetare som blir sedda och stärkta av arbetsmiljön. Vi skapar positiva cirklar som minskar stress, skapar gemenskap och förbättrar verksamheten i stort. Utöver detta kommer coacheen få med sig nya verktyg för att hantera sitt ledarskap och sin roll.

Ledarskapsutvecklingen bygger på en grund av applicerad positiv psykologi, ledarskapsforskningen, och deltagaranas egna erfarenheter och nuvarande situationer. Vi jobbar hela tiden verksamhetsnära, med case från den dagliga verksamheten.

Styrkeseminarier och styrkecoachning

Styrkebaserat arbete har på senare år fått ett stort fokus. Bland annat har man visat att fokus på att utveckla svagheter sällan ger någon effekt, kostar pengar och tid för både företag och individ. Medan en styrkebaserat approach kan få individer att utvecklas och erhålla fördelar som (källa: Linley):

 • Ökad produktivitet och högre självsäkerhet
 • Ökad kreativitet, energi och livslust
 • Mindre uttagna sjukdagar, och mindre stress
 • Att dessa personer når fler mål
 • Att dessa personer kommer tillbaka från motgångar fortare

Man har också sett att de organisationer som jobbar styrkebaserat har fördelar gentemot de som inte jobbar styrkebaserat i form av (Källa: Capp och Gallup):

 • 12,5 % högre effektivitet hos den anställde
 • 15% lägre personalomsättning

Personlig coaching är en insats som är effektiv om man har ett fåtal individer som av någon anledning har hamnat utanför organisationens ram. Exempel på detta är personer som sprider negativitet, inte gör sitt jobb eller behöver stöd på grund av yttre omständigheter. Genom att fokusera på psykologisk coaching kan man hitta den inre motivationen och få personen att komma tillbaka genom att bygga autonomi, inre motivation och styrkeanvändning.

Föreläsningar är en metod om man vill nå många anställda på kort tid. NjutaMera erbjuder reflekterande föreläsningar vilket innebär att deltagarna får i stor grad fundera över de saker som presenteras och målet med föreläsningarna är att deltagarna har med sig en klar handlingsplan och gärna redan har påbörjat en förändringsprocess.
NjutaMeras coacher förespråkar serier av kortare föreläsningar eftersom det i andra fall ofta blir en snabb påfyllnad av energi och ingen förändring. Förändring tar tid, reflektion och engagemang vilket också förespråkas när vi designar en föreläsning för just ditt företag och dina mål.

Workshops är en annan metod i vilket man kan omsätta forskning om produktiva medarbetare. Den kan utformas i alla former från heldags-seminarier om hur man använder forskningen för att effektivisera arbetet till en seminarieserie där man gör flera kortare pass med olika reflektiva uppgifter mellan passen. Det senare är bra när man ska implementera en förändring då det ofta måste smältas en massa ny information. Genom denna metod kan man också involvera de anställda i en förändring så dessa behåller en känsla av kontroll genom förändringen.

Hållbarhet

Njutamera jobbar hållbart i alla sina led, det innebär hållbar företagsstruktur, hållbara lösningar för kunden och ett hållbart världstänk. Vi tror att vi kan förändra genom att göra små saker, genom att se individen och att ge mer än vad vi tar.

Kommunikation

Njutamera jobbar med att stärka personer i sin omgivning genom att vara en förebild. En förebild genom att förmedla medmänsklighet, hopp och glädje. Majoriteten av all kommunikation sker med kroppsspråk och tonläge och för att uppnå detta så behöver man vara närvarande i varje samtal och möte.

Integritet

Njutamera har alltid kundens bästa i sinnet och erbjuder därför bara lösningar som är optimala för uppgiften. Det innebär i förlängningen att vi är väldigt medvetna om våra gränser och vilka kompletterande företag som kan vara en bättre lösning.